Prezentacja wniosków do budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej

Rzetelnie przygotowana diagnoza stanowiła podstawę dla opracowania wniosków do budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej. We wnioskach uczestnicy Junior Academy wskazali Młodzieżowej Radzie Miejskiej obszary deficytowe z punktu widzenia młodzieży w Namysłowie, tzn. miejsca i działania, w które Młodzieżowa Rada Miejska mogłaby się zaangażować w celu poprawienia sytuacji młodych ludzi w Namysłowie. Wskazano sposoby rozwiązywania problemów, zmniejszania barier rozwojowych, wzmacniania potencjału młodzieży. Po zakończeniu badań, przy współpracy z Młodzieżową Rada Miejską, wstępne wyniki diagnozy zostały opracowane za pomocą takich metod, jak analiza SWOT (i analizy TOWS/SWOT) i drzewa problemów (i celów), zostały przedstawione i omówione na otwartym spotkaniu, gdzie każdy z interesariuszy mógł wziąć udział w dyskusji na temat pozyskanych w czasie badań informacji.  Wnioski do Młodzieżowej Rady Miejskiej zostały opracowane w styczniu 2023 r.

Wnioski zostały przedstawione Młodzieżowej Radzie Miejskiej przy udziale uczestników Junior Academy na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w marcu 2023 jako propozycja do rozważenia i ujęcia w planach budżetowych oraz działaniach młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

WNIOSKI DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

Skip to content