Regulamin uczestnictwa

Zasady ogólne 

Junior Academy (JA) jest projektem szkoleniowo-partycypacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Prudenter Agas  w ramach zadania publicznego Junior Academy realizowanego w okresie 31 grudnia 2021 – 31 marca 2023

 1. Celem JA jest wzmacnianie umiejętności społecznych i liderskich uczniów namysłowskich szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych (klasy I). Zdobyta wiedza i umiejętności uczestników mają przełożyć się na przygotowanie wniosków w obszarze rozwoju młodzieży do Budżetu Obywatelskiego oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.  
 1. Szkolenia oraz działania partycypacyjne JA odbywają się wg przygotowanego harmonogramu, w miejscach i terminach wyznaczonych przez Organizatora. 
 1. Cykl działań trwa od 31.12.2021 do 30.03.2023 i obejmuje 7 obligatoryjnych modułów szkoleniowych, 2 wyjazdy studyjne, przygotowanie i przeprowadzenie własnej inicjatywy młodzieżowej, przygotowanie i prezentacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w zakresie rozwoju młodzieży w Namysłowie. 
 1. Do JA przyjmowani są uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Namysłowa. 
 1. Opiekę merytoryczną, organizacyjną, administracyjną oraz nadzór nad projektem Junior Academy sprawują członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Prudenter Agas. 
 1. Uczestnik JA zobowiązany jest: 
 • regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach JA w ramach grupy, do której zostanie przydzielony; 
 • stosować się do zasad organizacyjnych oraz porządkowych ustanowionych przez Organizatora oraz osoby prowadzące zajęcia; 
 • stosować się do zasad kulturalnego zachowania podczas zajęć. 
 1. Uczestnik JA ma prawo do: 
 • uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach organizowanych w ramach JA zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie, 
 • uzyskania dyplomu młodzieżowego lidera JA wg zasad przyjętych w regulaminie JA. 
 1. Udział w MAL jest dla uczestnika bezpłatny. Zadanie jest finansowane z programu grantowego „Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

Zasady uczestnictwa w Junior Academy 

Rekrutacja 

 1. Nabór uczestników MAL trwa od 31 stycznia 2022 do 18 lutego 2022 r. 
 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach JA kandydat na uczestnika dokonuje za pomocą formularza zgłoszeń na stronie internetowej JA www.prudenteragas.pl
 1. Dokonując zgłoszenia do JA, kandydat na uczestnika zobowiązany jest: 
 • Zapoznać się z regulaminem JA; 
 • Wypełnić i wysłać do organizatora zajęć formularz zgłoszeniowy; 
 • Uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną za pomocą formularza zgłoszeń na stronie www.prudenteragas.pl

Zgłoszenie uczestnika do programu następuje poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. W przypadku, gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc w JA, zostaną przeprowadzone z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci którzy nie zostali wyłonieni do udziału w programie podczas rekrutacji, trafią na listę rezerwową. 

 1. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia JA kandydat otrzymuje drogą mailową do dnia 21 lutego 2022 r. 

Przebieg uczestnictwa w JA 

Uczestnicy JA biorą aktywny udział w: 

 1. 2 wyjazdach studyjnych JA; 
 1. 7 szkoleniach i kursach JA; 
 1. Pracy w grupach nad własną inicjatywą społeczną; 
 1. Przygotowaniu i prezentacji wniosków w zakresie rozwoju młodzieży w Namysłowie; 

Zasady ukończenia JA 

 1. Podstawą do ukończenia JA oraz otrzymania dyplomu młodzieżowego lidera JA jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ( min 75%) za aktywne uczestnictwo w zajęciach, wydarzeniach i projektach JA. 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w JA 

W sytuacji rezygnacji uczestnika JA z udziału w programie, rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona wśród kandydatów znajdujących się na liście rezerwowej. 

Informacji mailowych i telefonicznych na temat Junior Academy udzielają członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnch Prudenter Agas, 

mail:  prudenter.agas@op.pl

tel. +48 690 490 639 

Skip to content