DEBATY OBYWATELSKIE

29 maj 2023-31 grudnia 2023

Debatowanie to coś więcej niż umiejętność mówienia – to przede wszystkim myślenie i krytyczne interpretowanie rzeczywistości. Taka aktywność nauczy formułowania swoich myśli i szybkiego przetwarzania zdobytych informacji. Dzięki temu uczniowie i uczennice nabędą dodatkowe umiejętności korzystania z wiedzy zdobytej w trakcie lekcji i poznają jej praktyczne zastosowania. Debaty nauczą wątpić i zadawać pytania.

Zadanie publiczne “Debaty obywatelskie” jest skierowany do społeczności szkolnych, czyli uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych powiatów brzeskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Celem głównym zadania jest wspieranie kompetencji obywatelskich, społecznych, transwersalnych młodzieży z województwa opolskiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację działań wspierających wpisujących się w Europejski Rok Umiejętności. Działania, które zostaną zrealizowane to szkolenia w zakresie wystąpień publicznych i debat oksfordzkich, webinaria merytoryczne pogłębiające wiedzę w obszarze partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz przygotowujące merytorycznie do samodzielnego zorganizowania miniprojektów przez młodzież uczestniczącą w projekcie oraz Turnieju Debat Oksfordzkich, który będzie zwieńczeniem zadania publicznego. Dzięki działaniom realizowanym w ramach zadania publicznego młodzież pogłębi wiedzę i zdobędzie umiejętności w zakresie partycypacji obywatelskiej, wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, kulturalnego debatowania, konstruowania argumentacji oraz planowania, określania celów i rezultatów, i przeprowadzenia działań społeczno-obywatelskich w swoich szkołach. Nauczyciele pogłębią swoje umiejętności wystąpień publicznych i w zakresie przygotowywania uczniów do debat oksfordzkich.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1. Przygotowanie regulaminu uczestnictwa w projekcie. Przygotowanie dokumentacji uczestnika, w tym deklaracji uczestnictwa, oświadczenia RODO. Przygotowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych projektu. Rozesłanie do szkół ponadpodstawowych powiatu brzeskiego, kluczborskiego i namysłowskiego wytworzonej dokumentacji w wersji
elektronicznej i papierowej.

2. Przeprowadzenie rekrutacji przedstawicieli szkół do projektu. Rekrutacja będzie przeprowadzona on-line za pośrednictwem strony internetowej www.prudenteragas.pl. Udział w projekcie wezmą drużyny uczniów i uczennic z sześciu szkół ponadpodstawowych powiatów brzeskiego, kluczborskiego i namysłowskiego (decydująca będzie kolejność
zgłoszeń)

DO 18 CZERWCA 2023

3. Przeprowadzenie spotkania online za pomocą platformy Zoom Meeting lub MSTeams z przedstawicielami drużyn zakwalifikowanych do udziału w projekcie – opiekunami i przedstawicielami uczniów. Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-promocyjny. Przedyskutowanie wszystkich aspektów uczestnictwa w projekcie, w tym celów, działań i
rezultatów projektu.

DO 30 CZERWCA 2023

4. Szkolenie z wystąpień publicznych skierowane do uczniów i uczennic biorących udział w projekcie oraz ich opiekunów, nauczycieli. Uczestnicy w czasie szkoleń posiądą wiedzę z zakresu psychologii motywacji, pracy z emocjami na scenie, umiejętności tworzenia wystąpienia publicznego oraz poznają narzędzia budowania komunikacji na linii mówca-
słuchacz. Szkolenie potrwa 8 godzin i zostanie przeprowadzone przez certyfikowane trenerki DO 31 PAŹDZIERNIKA 2023

5. Szkolenie z debat oksfordzkich ma na celu zapoznanie uczestników – drużyn debatanckich z zasadami debat oksfordzkich, role mówców, sposobami argumentacji i kontrargumentacji, kulturą wypowiedzi, mową ciała podczas denat. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny – drużyny przećwiczą sposoby przygotowania się do debaty oraz samą debatę. Szkolenie przeprowadzą trenerzy profesjonalnie zajmujący się szkoleniem z debatowania. Szkolenie potrwa 8 godzin.

DO 30 LISTOPADA 2023.

6. Szkolenie dla nauczycieli-opiekunów drużyn debatanckich podczas którego nauczyciele-opiekunowie drużyn debatanckich poznają zasady debat oksfordzkich, role poszczególnych mówców, argumentację. Dowiedzą się jak skutecznie przygotowywać drużyny do debat. Szkolenie potrwa 8 godzin i przeprowadzą je trenerzy szkolący w zakresie debat oksfordzkich.

DO 30 LISTOPADA 2023

7. Webinaria na temat partycypacji obywatelskiej oraz tematyczne do Turnieju Debat Oksfordzkich. Odbędą się 3 webinaria na temat partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Wymiary partycypacji, możliwości uczestnictwa. Webinaria będą trwały po 1,5 godziny i będą przeprowadzone przez specjalistę w zakresie partycypacji obywatelskiej. 4 webinaria dotyczących tematu tez, które zostaną wykorzystane podczas Turnieju Debat Oksfordzkich. Webinaria będą przeprowadzone on-line, każde z nich potrwa 45 minut. Webinaria przeprowadzą specjaliści z zakresu tematycznego Turnieju Debat OBYWATELSKICH.

DO 3 GRUDNIA 2023

8. “Moja szkoła debatuje” Działanie ma na celu popularyzowanie nowoczesnej edukacji i uniwersalnych umiejętności – argumentowania i krytycznego myślenia wśród uczniów szkół biorących udział w projekcie. Każda drużyna biorąca udział w projekcie ma za zadanie promocję swojego uczestnictwa w szkoleniach dotyczących wystąpień publicznych i debat oxfordzkich poprzez zorganizowanie i udokumentowanie, wraz z samorządem uczniowskim swojej szkoły, dowolnej akcji/przedsięwzięcia/mini-debaty/filmiku/wydarzenia w której zademonstrują nowo nabyte podczas trwania projektu umiejętności. Każdy zespół zaprezentuje efekty swojej samodzielnej pracy podczas uroczystego zakończenia projektu.

DO 10 GRUDNIA 2023

9. Turniej debat oksfordzkich. W Turnieju Debat Oksfordzkich wezmą udział drużyny zgłoszone i uczestniczące w projekcie. Sześć drużyn zostanie podzielonych na dwie grupy po trzy drużyny – debata każdy z każdym. Drużyny zwycięskie wezmą udział w finale Turnieju. Turniej zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Fundacji “Projekty Edukacyjne”.

DO 31 GRUDNIA 2023.

10. Zakończenie projektu. Po przeprowadzeniu Turnieju nastąpi uroczyste zakończenie projektu i rozdanie nagród podczas którego przedstawione zostaną rezultaty projektu, w tym prezentacje multimedialne dotyczące działań przeprowadzonych w szkołach.

DO 31 GRUDNIA

14 listopada mieliśmy dzień szkoleń przygotowujących młodzież do udziału w kolejnych działaniach, a przede wszystkim w Turnieju Debata Oksfordzkich. Panie Julia Walczyńska i Julia Raniowska z Fundacji Projekty Edukacyjne przygotowywały młodych adeptów sztuki debatowania do udziału w debatach oksfordzkich. Panie Joanna Chmura i Alicja Kozyra zapoznawały uczestników projektu z niełatwą sztuką wystąpień publicznych. Pan Jan Piosik prezes Fundacji Projekty Edukacyjne szkolił nauczycieli – opiekunów drużyn debatanckich w zakresie umiejętności przygotowywania młodzieży do debat. W szkoleniach wzięli udział nauczyciele, uczennice i uczniowie z sześciu szkół powiatów: brzeskiego – II Liceum Ogólnokształcące im. Z Herberta z Brzegu; kluczborskiego – I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących STO z Kluczborka; oleskiego – I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich z Olesna; I Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza oraz Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki z Namysłowa.

Dziękujemy z gościnę I LO w Namysłowie.

Wielkie podziękowania dla naszych nieocenionych wolontariuszy!

Czekamy z niecierpliwością na kolejne etapy projektu

Scroll to Top
Skip to content