Młodzieżowa Akademia Lidera

Program sfinansowano ze środków budżetu państwa – Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 204 340 zł

Projekt Partycypacyjne opracowanie Strategii Rozwoju Namysłowa: Miasto Młodych (2021-2023)

Co to za projekt?

Projekt został wyłoniony w drodze konkursu ofert w Programie NOWEFIO, Priorytet 3, zarządzanym  przez Narodowy Instytut Wolności, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Czym jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego?

To instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych, realizuje  programy na rzecz rozwoju sektora pozarządowego i wolontariatu

Czym jest Priorytet 3 Programu NOWEFIO- Organizacje obywatelskie w życiu publicznym?

Przyczynia się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Jaki jest cel naszego projektu? 

Celem projektu Partycypacyjne opracowanie Strategii Rozwoju Namysłowa: Miasto Młodych, realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Prudenter Agas,  jest rozwinięcie kompetencji namysłowskiej młodzieży, które umożliwią jej zaangażowanie w działania organizacji pozarządowych oraz procesy decyzyjne dotyczące rozwoju miasta Namysłowa w obszarze młodzież poprzez partycypacyjne opracowanie Strategii Rozwoju Namysłowa: Miasto Młodych.

Jak wygląda realizacja projektu?

Zadanie zostanie przeprowadzone w 3 etapach. W etapie pierwszym powstanie MŁODZIEŻOWA AKADEMIA LIDERA (MAL) – struktura, w ramach której odbywać się będzie cykl warsztatów, wykładów, spotkań który zostanie opracowany z myślą o młodych ludziach chcących aktywnie działać w swojej okolicy. W Akademii, pod okiem doświadczonych tutorów, młodzież będzie rozwijać kompetencje przywódcze, nauczy się, na czym polega sztuka bycia dobrym liderem oraz jak skutecznie działać w grupie i w swoim otoczeniu. Szkolenia w ramach akademii podkreślą wagę przywództwa, rozwiną postawy obywatelskie oraz przyczynią się do rozwoju osobistego, budowania marki osobistej i relacji z otoczeniem.

Jaka jest tematyka szkoleń MAL?

 Akademia rozpocznie się wyjazdem inauguracyjnym na którym uczestnicy poznają siebie i swoich tutorów, podczas zajęć integracyjnych zbudują zespół oraz wypracują zasady swojego uczestnictwa w Akademii. Przez 10 kolejnych miesięcy młodzież będzie brała udział w 8 cyklach szkoleniowych przygotowanych i przeprowadzonych przez specjalistów w danych dziedzinach. Dotyczyć one będą m.in. własnego potencjału, kreatywności, neotenii u lidera, przywództwa, motywacji, rozwiązywania konfliktów, sztuki prowadzenia dyskusji i argumentacji, pracy metodą projektu, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie ze stresem, publicznych wystąpień, partycypacji obywatelskiej, fundraisingu, działalności wolontariackiej. 

Czy MAL obejmuje tylko wiedzę teoretyczną?

Nie. Przede wszystkim umiejętności praktyczne! Na zakończenie Akademii uczestnicy w 4 grupach, korzystając z nabytej wiedzy i doświadczeń przeprowadzą działania kulturalne/artystyczne, historyczne/patriotyczne, ekologiczne i społeczne/wolontariackie aktywizujące innych młodych ludzi we współpracy z Samorządami Szkolnymi szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Namysłowie. Każda grupa pracując metodą projektu, pod opieką tutorów, przygotuje i przeprowadzi wybraną aktywność, dysponując przydzielonym mikro-budżetem oraz zasobami które uda im się pozyskać. Rezultaty działań zostaną zaprezentowane w środowisku lokalnym. 

Czy MAL to tylko nauka i szkolenia?

Nie. To tez rozwój osobisty, społeczny, nowe przyjaźnie, zabawa. To też początek zmiany w środowisku młodzieżowym Namysłowa, który rozpoczyna się w kolejnych etapach projektu.

Etap 2 : przez kolejne 4 miesiące młodzież będzie “wdrażana” w proces partycypacji. Odbędą się spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, młodzież będzie uczestniczyła w sesjach Rady Miasta oraz Powiatu, będzie przyglądać się lokalnym procesom partycypacyjnym. 

Etap 3 : młodzież przygotuje, pod okiem tutorów, diagnozę lokalnego środowiska młodzieżowego pod kątem jego problemów i potrzeb. W grupach roboczych dokonają wyboru metod i narzędzi oraz skorelują kalendarz diagnozy z kalendarium miasta, by udział uczestników badania był jak największy, badanie było otwarte i przeprowadzone w sposób zachęcający namysłowian do partycypacji. Grupy robocze ustalą istniejące zasoby (organizacje, instytucje, kadry) działające na rzecz młodzieży, dokonają przeglądu infrastruktury służącej młodzieży w Namysłowie oraz wydarzeń skierowanych do młodzieży, ofertę szkół, zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności młodzieży. Uczestnicy w końcu ustalą kogo badać, w jaki sposób oraz w jakich miejscach by nikt nie został pominięty i by pozyskane informacje były miarodajne.

 Ostatnim krokiem będzie stworzenie Strategii Rozwoju Namysłowa – Miasto Młodych – w procesie tym będą brali udział, oprócz młodych uczestników i członków Młodzieżowej Rady Miejskiej, również moderatorzy, którzy zadbają o to, by grupa robocza wypracowała wnioski dotyczące pożądanych kierunków rozwoju Namysłowa, by sprzyjał młodzieży

Cały proces partycypacyjnego wypracowywania Strategii Rozwoju Namysłowa: Miasto Młodych zakończy się otwartym spotkaniem dla mieszkańców. Ma ono na celu poinformowanie ich o dotychczasowych efektach, jakie udało się osiągnąć w procesie ustalania strategii. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię, a przez to będą mieli wpływ na realizację przedstawianych propozycji. Przygotowaną przez młodzież Strategię Młodzieżowa Rada Miejska przedstawi władzom samorządowym na sesji Rady Miasta.

Zostań Liderem MAL – pierwszy profesjonalny krok w Twojej karierze!

Akademia zakończy się wyjazdem podsumowującym, na którym uczestnicy dokonają ewaluacji swojej działalności oraz otrzymają certyfikaty ukończenia Młodzieżowej Akademii Lidera. 

Udział młodzieży w programie jest całkowicie bezpłatny.

Skip to content