Regulamin Uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w programie

 Partycypacyjne opracowanie Strategii Rozwoju Namysłowa: Miasto Młodych pod nazwą

 MŁODZIEŻOWA AKADEMIA LIDERA

Zasady ogólne

Młodzieżowa Akademia Lidera (MAL) jest projektem szkoleniowo-partycypacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Prudenter Agas  w ramach zadania publicznego Partycypacyjne opracowanie Strategii Rozwoju Namysłowa: Miasto Młodych realizowanego w okresie 1 sierpnia 2021 – 15 grudnia 2023.

 1. Celem MAL jest wzmacnianie umiejętności społecznych i liderskich uczniów namysłowskich szkół podstawowych (klasy VIII) oraz ponadpodstawowych. Zdobyta wiedza i umiejętności uczestników mają przełożyć się na przygotowanie diagnozy społecznej namysłowskiej młodzieży i Strategii Rozwoju Namysłowa: Miasto Młodych. Szkolenia oraz działania partycypacyjne MAL odbywają się wg przygotowanego harmonogramu, w miejscach i terminach wyznaczonych przez Organizatora.
 2. Cykl działań trwa od 01.08.2021 do 15.12.2023 i obejmuje 8 obligatoryjnych modułów szkoleniowych, 2 wyjazdy studyjne, przygotowanie i przeprowadzenie własnej inicjatywy młodzieżowej, przygotowanie i prezentacja diagnozy społecznej młodzieży oraz strategii rozwoju młodzieży w Namysłowie.
 3. Do MAL przyjmowani są uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych Namysłowa.
 4. Opiekę merytoryczną, organizacyjną, administracyjną oraz nadzór nad projektem Młodzieżowa Akademia Lidera sprawują członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Prudenter Agas.
 5. Uczestnik MAL zobowiązany jest:
 • regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach MAL w ramach grupy, do której zostanie przydzielony;
 • stosować się do zasad organizacyjnych oraz porządkowych ustanowionych przez Organizatora oraz osoby prowadzące zajęcia;
 • stosować się do zasad kulturalnego zachowania podczas zajęć.
 1. Uczestnik MAL ma prawo do:
 • uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach organizowanych w ramach MAL zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie,
 • uzyskania dyplomu młodzieżowego lidera MAL wg zasad przyjętych w regulaminie MAL.
 1. Udział w MAL jest dla uczestnika bezpłatny. Zadanie jest finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zasady uczestnictwa w Młodzieżowej Akademii Lidera

Rekrutacja

 1. Nabór uczestników MAL trwa od 30 sierpnia 2021 do 12 września 2021 r.
 2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach MAL kandydat na uczestnika dokonuje za pomocą formularza zgłodzeń na stronie internetowej MAL www.prudenteragas.pl.
 3. Dokonując zgłoszenia do MAL, kandydat na uczestnika zobowiązany jest:
 • Zapoznać się z regulaminem MAL;
 • Wypełnić i wysłać do organizatora zajęć formularz zgłoszeniowy;
 • Uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną za pomocą formularza zgłoszeń na stronie www.prudenteragas.pl.

Zgłoszenie uczestnika do programu następuje poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. W przypadku, gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc w MAL, zostaną przeprowadzone z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci którzy nie zostali wyłonieni do udziału w programie podczas rekrutacji, trafią na listę rezerwową.

 1. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia MAL kandydat otrzymuje drogą mailową do dnia 15 września 2021 r.

Przebieg uczestnictwa w MAL

Uczestnicy MAL biorą aktywny udział w:

 1. 2 wyjazdach studyjnych MAL;
 2. 8 szkoleniach i kursach MAL;
 3. Pracy w grupach nad własną inicjatywą społeczną;
 4. Przygotowaniu diagnozy społecznej młodzieży;
 5. Przygotowaniu i prezentacji Strategii Rozwoju Namysłowa: Miasto Młodych.

Zasady ukończenia MAL

 1. Podstawą do ukończenia MAL oraz otrzymania dyplomu młodzieżowego lidera MAL jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za aktywne uczestniczenie w zajęciach i wydarzeniach MAL.
 2. Uczestnicy MAL uzyskują punkty za aktywne uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach MAL wg następujących zasad:
 • za uczestnictwo w zajęciach obligatoryjnych – 15 punktów (minimalna frekwencja 90%), za frekwencję 80 -89% 10 punktów, za frekwencję 70-79% 5 punktów. Frekwencja poniżej 70% 0 punktów.
 • za przygotowanie w grupie inicjatywy społecznej – 5 punktów.
 • za aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego diagnozę społeczną – 5 punktów,
 • za aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego Strategię – 5 punktów.
 1. Uczestnicy, którzy uzyskali  25-30 punktów otrzymują Dyplom Lidera Młodzieżowej Akademii Lidera.
 2. Uczestnicy, którzy uzyskali od 15 do 20 punktów otrzymują Dyplom Uczestnika Młodzieżowej Akademii Lidera.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w MAL

W sytuacji rezygnacji uczestnika MAL z udziału w programie, rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona wśród kandydatów znajdujących się na liście rezerwowej.

Informacji mailowych i telefonicznych na temat Młodzieżowej Akademii Lidera udzielają członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnch Prudenter Agas,

mail:  prudenter.agas@op.pl,

tel. +48 690 490 639

Scroll to Top
Skip to content