Namysłowianie bez granic

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW

This form is disabled.

Nazwa projektu nawiązuje do największej bariery rozwojowej zdiagnozowanej u młodzieży namysłowskiej. Bariera ta, czyli granica to przekonanie, że pochodzenie z małego miasteczka lub wsi utrudnia, jeżeli nie uniemożliwia realizację pasji i osiągnięcie sukcesu życiowego.

Celem głównym projektu jest umocnienie przez uczestników wiary we własne siły, zdobycie pewności siebie, które będzie skutkowało w przyszłości aktywną postawą i determinacją w dążeniu do celów. Cel projektu jest odpowiedzą na największą słabość wskazaną przez młodzież w diagnozie: brak umiejętności interpersonalnych, pracy w zespole, podejmowania decyzji czy otwartości na nowe doświadczenia.

Tematem przewodnim projektu są historie namysłowian, którzy osiągnęli życiowy sukces. Wszystkie działania młodzieży oscylują wokół tych opowieści: o pochodzeniu, o determinacji, o trudnościach, o pokonywaniu przeszkód i własnych słabości… i wreszcie o źródłach sukcesu. Różni ludzie, różne kariery w wielu obszarach (sport, nauka, kultura i sztuka, prasa, przedsiębiorczość), wspólne pochodzenie i wynikające z niego podobne trudności: brak wiary we własne siły, brak pewności siebie. Realizacja projektu pomoże znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak przezwyciężyli słabości? Jak zbudowali pewność siebie i wiarę we własne siły? Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie poszukiwać informacji o swoich starszych koleżankach i kolegach, będzie nawiązywać z nimi kontakty, przeprowadzać wywiady, nagrywać filmy. Młodzi ludzie będą snuć opowieść o “brzydkich kaczątkach”, które pomysłem na siebie, siłą woli, ciężką pracą i talentem zmieniły się w “piękne łabędzie”. Opowieść o realizacji marzenia wielu nastolatków z małych miejscowości. W ramach projektu młodzież weźmie udział, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, w kursach i szkoleniach. Podczas tych zajęć młodzi ludzie nauczą się przygotowywać wywiady od strony technicznej i merytorycznej, przeprowadzać rozmowy z ludźmi sukcesu, nierzadko znanymi szerszej publiczności w Polsce, zarządzać projektem, fanpage’m, poznają programy do montażu nagrań i filmów, nauczą się autoprezentacji i promocji swoich działań i ich efektów. Wywiady, które będą przeprowadzane “na żywo” lub on-line oraz filmy ze spotkań będą publikowane na bieżąco na obsługiwanych przez młodzież fanpage’u na facebooku i na kanale YouTube. Wydarzeniem finałowym będzie spotkanie na żywo z bohaterami projektu. Podczas “gali’ finałowej młodzi uczestnicy projektu przedstawią film podsumowujący działania i ich rezultaty. Opowiedzą o trudnościach i ich przełamywaniu. Pochwalą się swoimi sukcesami – każdy na swoją miarę. Przeprowadzą krótkie rozmowy z “bohaterami” projektu.

Czas realizacji projektu: 01.08.2023-31.07.2024

Uczestnicy projektu to uczennice i uczniowie namysłowskich szkół
ponadpodstawowych w wieku 15-18 lat. Trzon grupy stanowią uczennice i uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie. Uczestnicy są mieszkańcami gminy Namysłów, zarówno miasta, jak i okolicznych wsi.

Celem projektu jest pokazanie młodzieży na konkretnych przykładach, że pochodzenie nie determinuje naszej przyszłości, że można osiągnąć sukces, realizować pasje, być szczęśliwym wychodząc z małego miasteczka czy wsi. Jest wielu namysłowian, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach życia i poznanie ich historii będzie motywujące dla młodzieży.Projekt daje możliwości działania grupie młodzieży. Zaplanowania, realizacji zadań, ewaluowania przebiegu działań i osiągania założonych celów. Realizacja projektu przez grupę młodych osób pokaże pozostałym młodym, jak i dorosłym, że młodzież może działać, może realizować zadania, że jest odpowiedzialna.

Finał projektu zakłada uroczystą galę z poczęstunkiem i przeglądem prac wykonanych przez młodzież uczestniczącą w projekcie – prezentacja wywiadów, fragmentów filmów i innych osiągnięć grupy projektowej. Galę “uświetnią” spotkania na żywo z bohaterami projektu, z którymi młodzież przeprowadzi wywiady na żywo, i z którymi każdy będzie mógł porozmawiać. Uroczystość będzie miała charakter otwarty, na który zostanie zaproszona społeczność Namysłowa (przewidujemy około 80 osób). Młodzi uczestnicy projektu prezentując efekty swojej pracy, de facto sami staną się bohaterami tego dnia mogąc celebrować osobiste sukcesy, zademonstrować zdobyte umiejętności, wytrwałość, samodzielność i skuteczność w działaniu.

1
2
3
4
5
6
7
previous arrow
next arrow

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Sierpień 2023:

1. Spotkanie integracyjne służące poznaniu się uczestników projektu, omówieniu celów i działań, podziałowi na mniejsze zespoły projektowe. 2. Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi.
3. Szkolenie z zarządzania projektem.
4. Spotkania robocze grupy. Działania promocyjno-informacyjne.

Wrzesień 2023:

1. Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych.
2. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
3. Research na temat namysłowian, którzy odnieśli sukces.
4. Wyjazd integrujący grupę. Srebrna Góra.
5. Spotkania robocze grupy.

Październik 2023:

1. Szkolenia z podstaw dziennikarstwa i profesjonalnego przeprowadzania wywiadów.
2. Warsztaty z kompetencji miękkich i poznanie otoczenia społecznego.
3. Research na temat namysłowian, którzy osiągnęli sukces.
4. Spotkania robocze grupy.

Listopad 2023:

1. Szkolenia z ” modułu technicznego”.
2. Zakup sprzętu koniecznego do realizacji projektu.
3. Spotkanie robocze. Przygotowania do przeprowadzenia wywiadów. Wytypowanie osób, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady.
4. Spotkanie podsumowujące pierwsze miesiące projektu.

Grudzień 2023:

1. Nawiązanie kontaktów z pierwszymi “bohaterami” projektu.
2. Przygotowanie techniczne do przeprowadzania wywiadów i montowania filmów.
3. Przygotowanie i promocja projektu pod kątem “bohaterów” projektu.
4. Spotkanie robocze. Monitoring projektu.

Styczeń 2024:

1. Spotkania z “bohaterami” projektu i nagrywanie wywiadów.
2. Przygotowanie materiałów z wywiadów i promocja projektu.
3. Spotkania robocze grupy. Monitoring projektu, wymiana doświadczeń.

Luty 2024:

1. Spotkania z “bohaterami” projektu i nagrywanie wywiadów.
2. Przygotowanie materiałów z wywiadów, filmów o “bohaterach” i promocja projektu.
3. Spotkania robocze grupy.

Marzec 2024:

1. Spotkania z “bohaterami” projektu i nagrywanie wywiadów.
2. Przygotowanie materiałów z wywiadów, filmów o “bohaterach” i promocja projektu.
3. Spotkanie robocze grupy.

Kwiecień 2024:

1. Spotkania z “bohaterami” projektu i nagrywanie wywiadów.
2. Przygotowanie materiałów z wywiadów, filmów o “bohaterach” i promocja projektu.
3. Spotkanie robocze grupy.

Maj 2024:

1. Spotkania z “bohaterami” projektu i nagrywanie wywiadów.
2. Przygotowanie materiałów z wywiadów i promocja projektu.
3. Spotkanie robocze grupy. Monitoring projektu.

Czerwiec 2024:

1. Spotkania robocze. Przygotowanie finału projektu – zaproszenia dla “bohaterów”, przygotowanie miejsca finału, rozpisanie scenariusza finału, ostateczne przygotowanie materiałów na finał – film z projektu.
2. Przygotowanie materiałów promocyjnych i promocja projektu.

Lipiec 2024:

1. Finał projektu. Prowadzenie gali finałowej, prezentacja efektów projektu.
2. Przygotowanie i kolportaż papierowej wersji biuletynu podsumowującego projekt.
3. Spotkanie robocze podsumowujące projekt.

PROGRAM RÓWNAĆ SZANSE. Od 2001 roku program „Równać Szanse” wspiera ciekawe inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich społecznych i emocjonalnych kompetencji.

„Równać Szanse” to przede wszystkim projekty realizowane przez młodzież, dzięki którym młodzi ludzie mogą:

  • poznać swoje możliwości i uwierzyć siebie,
  • podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność,
  • lepiej poznać i zrozumieć społeczność, w której żyją,
  • nawiązać relacje i współpracę zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi

AUTOR I FUNDATOR

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności rozpoczęła działalność programową w 2000 roku z podwójną intencją: umacniania rezultatów przemian rozpoczętych w Polsce w 1989 roku oraz dzielenia się polskim doświadczeniem w transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. 

W Polsce swój cel Fundacja realizuje głównie poprzez programy służące wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz poprawie jakości oświaty, a także wspieraniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

W latach 2000-2021 Fundacja przeznaczyła na swoją działalność 224,5 miliona dolarów. Ich źródłem były przychody funduszu wieczystego, który powstał z kapitału przekazanego Fundacji przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W sumie Fundusz Przedsiębiorczości, założyciel Fundacji, przekazał jej 255 milionów dolarów.

REALIZATOR

Fundacja Civis Polonus działa na rzecz edukacji obywatelskiej, która umożliwia ludziom o różnym statusie społecznym znaczące uczestniczenie w życiu publicznym i korzystanie z możliwości, jakie niesie demokracja.

Dlatego od 2004 roku prowadzi różnorodne, innowacyjne przedsięwzięcia, które dają szanse dzieciom, nastolatkom i dorosłym na zdobywanie kluczowych umiejętności społecznych i obywatelskich. Współpracuje m.in. z nauczycielami, pracownikami bibliotek publicznych, aktywistami. Z oferowanych projektów skorzystało ponad 13000 uczniów, 680 młodzieżowych radnych, 4500 dorosłych pracujących z młodzieżą.

Fundacja działa zgodnie z aktualnymi trendami i badaniami w dziedzinie pracy z młodzieżą oraz rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich.

SZKOLENIE KOORDYNATORÓW 18-19 czerwca 2023

Prezes Przemek Paradowski wziął udział w szkoleniu dla koorynatorów Program Równać Szanse chyba dobrze się bawił w tej Warszawie.

Podczas szkolenia Koordynatorzy i koordynatorki Konkursu Duże Granty dzielili się wiedzą, narzędziami i najlepszymi praktykami, które pomogą im osiągnąć sukces w swoich projektach 🍀

Spotkanie informacyjne 23 czerwca 2023

Spotkanie organizacyjne 10 sierpnia 2023

Na początku sierpnia odbyło się spotkanie uczestników z koordynatorem nowego projektu Namysłowianie bez granic w ramach ogólnopolskiego programu Równać Szansę. Wspólnie omówiliśmy plan działań na ten rok, który będzie pełen pracy i nowych doświadczeń. Ustaliliśmy zasady którymi będziemy się kierować, rozpoczęliśmy research na temat osób z którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę oraz zaplanowaliśmy wyjazd, który ma zintegrować grupę. Każdy uczestnik dostał prezent powitalny w postaci koszulki z logo projektu oraz notatnika. Czekał na nas również poczęstunek. Nie możemy doczekać się dalszej pracy i jej efektów, o których z pewnością będzie można usłyszeć!

Szkolenie WYSTĄPIENIA PUBLICZNE cz.1

23 września 2023

Dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć w 1 części szkolenia z prowadzania wywiadów i wystąpień publicznych. Wszystko odbyło się pod okiem profesjonalistki pani Joanny Chmury z Ośrodka Neuroterapii Oneuro. Pani Asia przygotowuje nas do tego, abyśmy jak najlepiej i najefektywniej spożytkowali naszą pracę w następnych miesiącach. Już teraz dostaliśmy pewne zadanie do wykonania, którym mamy nadzieję że niedługo się z państwem podzielimy.

Szkolenie WYSTĄPIENIA PUBLICZNE cz. 2

7 października 2023

Wczoraj odbyła się 2 część szkolenia z wystąpień publicznych. W tej części ćwiczyliśmy reklamowanie produktów oraz to, jak dobrze to zrobić. Odnieśliśmy się również do 1 części szkolenia. Podzieliliśmy się z grupą i trenerką Panią Joanną Chmurą efektem naszej pracy przez ubiegłe dwa tygodnie, dostaliśmy wskazówki oraz potrzebne rady i informacje, do tego abyśmy jak najlepiej rozwinęli swoje kompetencje. Kolejny pracowity ale udany weekend!

Warsztaty – wywiady i montaż

18-19 października 2013

Za nami rewelacyjne warsztaty z dziennikarką Polityki- Joanną Cieślą, laureatką nagrody im. prof. Romana Czerneckiego oraz z szefem działu video, montażystą i operatorem Vivy- Wojciechem Klauze.

Bardzo dziękujemy za przekazanie wiedzy oraz pomoc i wskazówki Pani Joannie Cieśli oraz Panu Wojtkowi Klauze, to była fantastyczna współpraca która na pewno wiele wniesie do naszych dalszych działań. A co się działo przez te intensywne dwa dni? Zobaczcie sami na naszym Facebooku.

Wyjazd integracyjny SREBRNA GÓRA

27-29 października 2023

Wyjazd integracyjny rozpoczęliśmy od zameldowania się Willi Hubertus w Srebrnej Górze. Na miejscu przywitała nas deszczowa pogoda, ale mimo złych warunków pogodowych nie straciliśmy zapału do pracy.

Pierwszy dzień spędziliśmy na pogłębieniu relacji między sobą. Integrowaliśmy się, świetnie się przy tym bawiąc, dowiedzieliśmy się, że każdy z nas ma ze sobą coś wspólnego i wiele możemy razem zdziałać. Zajęcia i zabawy trwały do później nocy. Pomimo zmęczenia, uważamy dzień pierwszy za jak najbardziej udany! Zobaczcie filmik na Facebooku!

Skip to content