Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,


Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
● Administratorem Pani/Pana danych osobowych i dziecka (uczestnika) jest Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Edukacyjnych „Prudenter Agas”; wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się listownie na adres: ul. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych
„Prudenter Agas”, ul. Bohaterów Warszawy 29/4, 46-100 Namysłów, lub mailowo
prudenter.agas@op.pl
● Dane osobowe uczestnika (dziecka), o których mowa, Pani/Pana dane osobowe pozyskane w
związku ze zgłoszeniem uczestnictwa dziecka w kursach/zajęciach edukacyjnych oraz realizacją
kursów/zajęć edukacyjnych będą przetwarzane w następujących celach:
○ związanych z udziałem uczestnika w kursach/zajęciach edukacyjnych,
○ związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
○ udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski oraz skargi,
○ udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
● Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz uczestnika (dziecka), o których
mowa powyżej jest:
○ niezbędność podjęcia działań związanych z przystąpieniem do i realizacją kursów/zajęć
edukacyjnych, a także wszelkich działań związanych z udziałem w kursach/zajęciach edukacyjnych, tj.
czynności wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na
podstawie (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
○ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych
(art. 6 ust.1 lit. c RODO), ○ w zakresie podanych danych osobowych i wizerunku uczestnika ––
dobrowolna zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w kursach/zajęciach
edukacyjnych.
• Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka (uczestnika) mogą być przekazywane:
○ podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Stowarzyszenie, w szczególności dostawcom usług IT,
doradcom, czy innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia
○ organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
● Dane osobowe, nie będą przekazane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
• Okres przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej w jest uzależniony od celu, w
jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który te dane osobowe będą przechowywane jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:
○ czas trwania kursów/zajęć edukacyjnych i realizacji przez Stowarzyszenie czynności związanych z
kursami/zajęciami edukacyjnymi,
○ przepisy prawa, mogą obligować Stowarzyszenie do przetwarzania danych przez określony czas,
○ okres, który jest niezbędny do obrony interesów Stowarzyszenia.

● Stowarzyszenie informuje, że Pani/Pan oraz dziecko – uczestnik, ma prawo do:
○ dostępu do swoich danych osobowych,
○ żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
○ żądania usunięcia swoich danych osobowych,
○ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
○ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
○ przenoszenia swoich danych osobowych,
○ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
● Jeśli dane osobowe, są przetwarzane na podstawie zgody, Pani/Pan (dziecko- uczestnik) ma prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres
korespondencyjny Stowarzyszenia, bądź adres e-mailowy.
● Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

Skip to content